Estatuts

 

CAPITOL 1: Nom, finalitat, designació de beneficiaris, domicili i dotació

Article 1:

La casa de Misericòrdia de Barcelona és una fundació privada de caire benèfic subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Fou fundada l'any 1583 a iniciativa del venerable Dídac Pérez de Valdivia, catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb el suport del Consell de Cent. S'ha regit, fins ara, per uns estatuts, signats el dia 10 de Novembre de 1849 i, des d'ara, es segueix pels presents Estatuts.

Article 2:

La casa de Misericòrdia té plena capacitat jurídica i d'obrar per a assolir els seus fins propis, sense altres limitacions que les establertes en la Llei en aquests Estatuts.

Article 3:

La finalitat de la Fundació és l'acolliment de persones mancades de béns o de protecció, primordialment nenes menors d'edat, filles de famílies normals, en règim d'internat, si cal, o de semi-internat, per a ésser ateses físicament, moral i espiritual, i rebre formació humana i professional adequades segons la seva edat. L'esmentada finalitat també pot realitzar-la amb altres formes d'ajuda, àdhuc fora de les dependències de la Fundació. 

Per la consececució de les finalitats fundacionals es desenvolupen les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o amb col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- Gestió de centres residencials d'acció educativa i/o d'acollida.

- Gestió de projectes integrals d'atenció a la infància i a la família.

- Gestió de qualsevol tipus de servei relacionat amb la infància, l'adolescència i la família.

La determinació dels beneficiaris i del tipus d'ajuda a atorgar, serà acordada pel Patronat prèvia petició d'aquests o dels seus representants legals. En tot cas, només podran esdevenir beneficiaris, les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies citades en el paràgraf d'aquest article.

D'acord amb el que preveu l'article 14 d'aquests Estatuts, el Patronat podrà designar una comissió, per tal de que l'assessori en la tasca de determinar els beneficiaris i l'ajuda a concedir-los.

Ningú no pot adduir dret previ a ésser beneficiari de la Fundació.

L'elecció del beneficiaris s'efectua en criteris d'imparcialitat i de no discriminació entre les persones que sol·liciten els serveis que la Fundació ofereix i que compleixen, si s'escau, en cada cas els requisits objectius específics que acordi el Patronat.

Article 4:

El domicili de la Fundació és a Barcelona, carrer Elisabets 8-10. Les seves activitats es desenvolupen principalment dins l'àmbit del territori nacional de Catalunya. El Patronat podrà acordar l'erecció dels centres i oficines que consideri convenients dins de l'esmentat territori.

Article 5:

La dotació fundacional estará integrada per tots els béns i drets que constitueixen la dotació incial de la Fundació, per tots aquells altres béns i drets que s'aportin a la Fundació amb el caràcter de dotació o per la seva destinació el compliment de les finalitats fundacionals i pels béns immobles que consten en la relació annexa.

Article 6:

Com a altres mitjans de sosteniment preveu les aportacions, donatius i subvencions d'entitats públiques o de persones privades, que li sobrevinguin en el futur. Si res no es diu, el Patronat decidirà, segons el seu criteri, si aquestes ajudes sobrevingudes convé aplicar-les directament a la realització de la finalitat fundacional, o si cal que passin a formar part de la dotació.

Article 7:

La realització dels fins fundacionals que, per la seva naturalesa, comporti el consum dels béns que s'hi apliquin, només pot fer-se amb les rendes dels béns dotals fructífers, amb les aportacions, donatius i subvencions que no hagin d'ésser capitalitzats, i amb els ingressos provinents dels serveis prestats o que pugui prestar la Fundació.

CAPITOL 2: Òrgan de Govern: composició i funcionament

Article 8:

La casa de Misericòrdia serà regida, administrada i representada per un Patronat composat pels següents membres: 

a) Sis prohoms, veïns de la ciutat de Barcelona, de lliure designació. Les vacants que es produeixin en cada moment, seran proveïdes per acord exprés dels mateixos.

A més un setè prohom, veí de Barcelona, será designat a títol personal directament per l'Ajuntament de Barcelona.

B) L'Arquebisbat de Barcelona, com a persona jurídica ha d'ésser representada en el Patronat, d'una manera estabgle, per la persona a qui correspongui aquesta funció, d'acord amb les normes que la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l'órgan competent".

 

Article 9:


El patronat es composa dels següents càrrecs: President, Vicepresident, Secretari i Tresorer. Seran electors i elegibles per a proveir els esmentats càrrecs, els sis membres permanents. La durada dels càrrecs serà de quatre anys, renovant-se per meitats cada dos anys i successivament. Tots el càrrecs són reelegibles.

Si en l'interval de 4 anys es causés alguna vacant d'aquest càrrec, per causa sobrevinguda, aquest càrrec serà proveït per algun dels membres permanents, que fins aquell moment no ostentes càrrec algun, fins el temps que faltés per al venciment del període de quatre anys assenyalat.

En el moment que hi hagués una baixa entre els cinc patrons permanents de lliure designació, es procedirà a la designació d'un nou patró elegit per ells; així quan resulti una vacant sigui del patró permanent designat per l'Ajuntament, es peticionarà que aquest últim nomeni un nou patró.

Altrament, la resta de membres del Patronat, que no ostentin els quatre càrrecs assenyalats, tenen la consideració de Vocals. També pertany al Patronat, però solament amb veu i sense vot, el Prior de la Casa de Misericòrdia, de qui es parla en l'article 15 d'aquests Estatuts.

 

Article 10:

El President del Patronat té plena representació d'aquest en tota classe d'actes i contractes, i en tots els assumptes tant judicials com extrajudicials. Per acord al Patronat i amb obligació de donar-li compte dels actes practicats en virtut d'aquesta autorització, podrà atorgar els poders i els documents públics i privats pertinents, com també qualsevol altre document notarial. Si s'escaiguès que per a un afer el Patronat confiés a lagun altre dels seus membres autorització o representació per a realitzar actuacions corresponents, també aquests té l'obligació de donar compte dels actes practicats. El Vicepresident substitueix en seves funcions el President en els casos d'absència o d'impossibilitat.

Article 11:

El Secretari i Tresorer tindran cura de les funcions pròpies.

Correspon especialment al Secretari, aixecar actes de les reunions i portar el llibre d’actes tenint-lo al dia, així com lliurar les certificacions amb el vist i plau del President.

Els Vocals col·laboraran en les tasques del Patronat i de la Fundació en general, i en les específiques del servei que els sigui encomanat. 

Tant els quatre membres permanents com els tres de representació oficial, pertanyen al Patronat amb caràcter honorífic i gratuït, però no onerós.

Queda prohibit que qualsevol patró pugui, de forma directa o indirecta, excercir tasques retribuïdes.

Article 12:

El Patronat es reunirà quan sigui convocat pel President o pel Vicepresident que el substitueixi legítimament, o quan ho demanin conjuntament una quarta part dels seus membres. Obligatòriament es reunirà almenys una vegada a l'any, per a aprovar l'exercici finit i el pressupost de  l'any següent.

La convocatòria la cursarà el Secretari amb almenys cinc dies d'antelació; contindrà l'ordre del dia, el qual s'haurà de subjectar la reunió.

Article 13:

Els acords es prendran per majoria relativa de vots, a raó d'un vot per patró, llevat quan es tracti d'assumptes pels quals la llei o aquests Estatuts disposin altrament. Si havent-hi més de la meitat dels membres del Patronat, es produís empat, valdria com a acord en els afers ordinaris el vot decisori del President, o del Vicepresident que legítimament presideixi la reunió.

S'estableix que en cap cas es pot delegar el vot d'un patró.

CAPÍTOL 3: Comissions i delegacions

Article 14:

El Patronat pot lliurement disposar concretes actuacions a emprendre dins el marc de les finalitats institucionals i per escollir l'ordre preferencial de beneficiaris dels seus serveis assistencials, d'acord amb allò establert en l'article 3 anterior. Pot així mateix, i per millor assolir objectius concrets d'aquella activitat que li és pròpia, crear comissions d'assessorament formades per les persones que siguin considerades les més adients. Les delegacions , comissions o comandes poden ésser consultives o executives, i cessaran un cop acomplert l'encàrrec debut, o finit el termini establert. En l'atorgament de delegacions s’observaran les limitacions previstes en l'art. 312.1 i 2, i 332.1 i 2 del Codi Civil de Catalunya relatiu a persones jurídiques.

Capítol 4: El Prior

Article 15:

El Prior de la Casa de Misericòrdia és un sacerdot que, continuant la tradició immemorial, representa al Patronat en l'interior de la Fundació, i assisteix a les reunions d'aquest amb veu però sense vot per informar sobre el desenvolupament de les activitats de la Casa. Té la seva residència en l'edifici destinat des de temps antic a "vivenda del Prior", i té cura també de l'acompliment de les càrregues de les pies voluntats assignades a la Fundació. El seu nomenament el fa el Bisbe Diocesà a proposta del Patronat.

CAPÍTOL 5: Règim assistencial

Article 16:

El Patronat té encomanada l'assistència i cura de les persones acollides en la Fundació a la Comunitat Religiosa de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, Comunitat que ben satisfactòriament exerceix la direcció assistencial des de l'any 1920, i ho fa conjuntament amb el Prior, essent, aquest, el llaç d'unió entre el Patronat i l'esmentada Comunitat. La Fundació pot arribar a convenis amb altres institutcions per desenvolupar la seva tasca assistencial.

CAPÍTOL 6: Modificació dels Estatuts i extinció de la Fundació

Article 17:

Per modificar els presents Estatuts caldrà l'acord del Patronat, adoptat pel vot de les dues terceres parts, com a mínim, dels seus components, atenent-se a les disposicions legals vigents.

Article 18:

La Fundació  es perpetua per la seva naturalesa i només es podrà extingir per la impossibilitat sobrevinguda d'acomplir la seva finalitat, i en els supòsits d'integració i fusió amb una o més fundacions. L'acord del Patronat s'haurà d'ajustar a les mateixes formalitats assenyalades en l'article anterior.

Article 19:

Llevat dels supòsits d'integració i fusió, extingida la Fundació, els béns que restessin, un cop satisfet tot el passiu, i els immobles mateixos subsistents es destinarien a una Institució sense ànim de lucre, de semblant caràcter benèfic, o bé, a entitats sense ànim de lucre, amb finalitats semblants, segons que ho determini el Patronat, o en defecte d'aquest, una comissió formada per dos representants de l'Arquebisbat i per altres dos de l'Ajuntament, presidits per una Autoritat designada pel Protectorat.

CAPÍTOL 7: Conflitcte d'interessos

 Article 20:

 Els Patrons i les persones que legalment s'equiparin no se'ls és permès realitzar cap mena d'operació econòmica o patrimonial amb la Fundació.

DISPOSICIÓ FINAL

Article 21:

El Patronat està facultat per aclarir i resoldre qualsevol dubte que pugui suscitar l'aplicació o interpretació dels presents Estatuts i per resoldre els casos que potser nomès siguin previstos. Els seus acords tindran la mateixa força que els presents Estatuts, mentre no els contradiguin.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA:

Els actuals càrrecs de President i Secretari seran reelegits abans del 31 de desembre del 2014, i els càrrecs de Vice-president i Tresorer abans del 31 de desembre del 2016.

B.- Que la motivació principal de la modificació d'estatuts acordada obeeix adequar-los a allò que disposa el Llibre tercer del Codi civil en matèria de persones jurídiques en general, i de fundacions, en particular.

C.- Que el Patronat ha acordat facultar expressament el President, senyor Josep-M. Genescà i Vidal, per tal que pugui realitzar totes les actuacions i signar tots els documents públics i privats que calguin per elevar a públic els precedents acords i tramitar la seva posterior aprovació per part del Protectorat i consegüent inscripció en el corresponent registre.

 

Last modified onDimecres, 31 Octubre 2018 10:13
More in this category: « Qui Som CAPÍTOL 1: »

Fes la teva donacióGràcies a tu tindran un futur millor.

El teu ajut anirà íntegrament destinat a la nostra Obra Social “Residència Infantil Elisabets”. Amb el teu suport cobrirem les necessitats de les nenes acollides a la residència: allotjament, alimentació, formació, etc. Gràcies a tu tindran un futur millor.

Fes logo vector bizumal 33425

Si no saps com fer-ho, clica aqui.